Predstavenie Klubu

Klub športových potápačov Amfora v Šali existuje už vyše dvadsať rokov ako súčasť Zväzu potápačov Slovenska. Po legislatívnych úpravách v roku 1995 sa klub premenoval na "Klub potápačov Amfora Šaľa" a sformoval sa do dnešnej podoby profesionálneho partnera pre akékoľvek práce pod vodou.

V súčasnosti ide o dobre fungujúci potápačský klub, ktorý zrealizoval už množstvo významných celospoločenských projektov. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť, účasť na oprave vrát plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo. K účasti na tomto projekte nám dopomohli predchádzajúce pozitívne skúsenosti zákazníkov
s prácou nášho klubu.

Akékoľvek práce pod vodou vytýčené požiadavkami zákazníka vykonávajú vysokoprofesionálni členovia klubu. Každý z nich sa vyznačuje vysokou odbornosťou, prevádzkovou funkčnosťou a pohotovosťou v záchranárskej činnosti, havarijných situáciách a ekologickej činnosti. Táto funkčnosť pramení z ich prípravy, viacročnej praxe, zo zodpovedného prístupu k zvereným úlohám a ich kladného vzťahu k potápaniu.

Osobitným znakom nášho klubu je práca s mládežou. Ide  o dlhodobý a cieľavedomý proces prípravy, prostredníctvom ktorej si klub sám buduje základňu členov na najvyššej profesionálnej úrovni s osvedčeniami o absolvovaní odborných kurzov a s medzinárodným potápačským preukazom. Mladým perspektívnym potápačom zabezpečuje ich odborný rast s možnosťou účasti pri realizácii projektov v budúcnosti.

Našou snahou v ďalšej činnosti je upevniť si pozíciu na trhu v rámci Slovenska a preniknúť s našou ponukou aj do zahraničia, a to vďaka našej schopnosti rýchlo reagovať na akékoľvek požiadavky a dodržiavať vysokú kvalitu práce pri uspokojovaní Vašich požiadaviek, ako nášho zákazníka.

 

Vladimír Sliška